Quản lý thời gian

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Trong phần này, nhân viên sẽ hiểu được kỹ năng quản lý thời gian

1.1        Khái niệm quản lý thời gian

 

Quản lý thời gian là kiểm soát cách sử dụng thời gian sao cho:

Sử dụng thời gian hiệu quả nhất

Làm được nhiều việc hơn

Không lãng phí thời gian vào các việc không phù hợp

Kiểm soát thời gian chặt chẽ

Sử dụng thời gian vào các việc quan trọng

Tránh phải làm việc một cách gấp rút

1.2        3 cái bẫy thời gian

 

Cái gì cũng gấp

Phản ứng lại nhu cầu

Công việc đơn giản và lặp đi lặp lại

1.3        Cách thức quản lý thời gian

 

Đưa ra mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Lựa chọn ưu tiên

Ra quyết định

Thực hiện

1.4        Cách thức đặt mục tiêu

 

Theo phương pháp SMART

Cụ thể (Specific)

Đo lường được (Measurable)

Có thể thực hiện được (Achievable)

Phù hợp (Realistic)

Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc (Time bound)

1.5        Quy trình ra quyết định

 

1. Thu thập thông tin, sự kiện

2. Xác định rõ vấn đề, mục tiêu

3. Xác định các lựa chọn

4. Hành động

5. Đo lường kết quả

1.6        Sơ đồ lựa chọn ưu tiên trong việc quản lý thời gian

1.7        Phong cách làm việc của Tân Bảo An

moncler outlet uk,christian louboutin sale,ralph lauren outlet,louis vuitton outlet,michael kors bags uk,ralph lauren outlet,cheap ralph lauren,christian louboutin outlet,cheap louis vuitton,ralph lauren outlet online
cheap christian louboutin,wedding dresses online,ralph lauren online shop,louis vuitton sale,michael kors outlet,ralph lauren sale,christian louboutin online,wedding dresses online uk,ralph lauren pas cher